Regulamin sklepu internetowego bartoszjaniszewski.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 • Sklep internetowy Bartosz Janiszewski, dostępny pod adresem internetowym www.prawdanatalerzu.pl prowadzony jest przez Bartosza Janiszewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Psychodietetyczny Bartosz Janiszewski i wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7962837041  REGON 365131506
 • Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2

Definicje

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Psychodietetyczny Bartosz Janiszewski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 962837041,  REGON 365131506
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bartoszjaniszewski.pl
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 • Adres Sprzedawcy: Radom ul. Perzanowskiej 42/1
 • Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@bartosz_janiszewski1@wp.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 503872745
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 94 1050 1793 1000 0091 2680 2710
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-18, w dni robocze

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 • Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu.
 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • Płatności elektroniczne
 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9 Produkty Sprzedawcy

 • Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawcy Kupujący może nabyć treści cyfrowe obejmujące: 
 • e-booki o tematyce dietetycznej;
 • gotowe jadłospisy.
 • Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy następujące usługi: 
 • konsultacje dietetyczne,
 • współpracę indywidualną, obejmującą konsultację główną, przygotowany indywidualnie 7 dniowy plan żywieniowy oraz 1 konsultację kontrolną
 • Sprzedawca opracowuje plany żywieniowe i suplementacje w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie oraz informacje udzielone mu przez Klienta w czasie konsultacji i za pośrednictwem kwestionariusza.
 • Termin realizacji świadczeń przez Sprzedawcę wynosi 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za produkt zakupiony przez Klienta, z wyłączeniem usług, do których wymagana jest konsultacja z Klientem.
 • Po otrzymaniu zapłaty za Produkt wymagający opracowania na rzecz Klienta planu żywieniowego, Sprzedawca przesyła na Adres mailowy Klienta kwestionariusz lub odnośnik do kwestionariusza dostępnego on-line, celem pozyskania stosownych informacji o stanie zdrowia, preferencjach żywieniowych i innych aspektach, niezbędnych po wykonania usługi. 
 • Termin realizacji usługi polegającej na opracowaniu na rzecz Klienta planu żywieniowego wynosi 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę wypełnionego przez Klienta kwestionariusza.
 • Klient zarówno za pośrednictwem kwestionariusza, jak i w trakcie korzystania z usług Sprzedawcy zobowiązany jest podawać wyłącznie prawdziwe dane, oraz każdorazowo informować Sprzedawcę o ich zmianach. W przypadku udzielenia przez Klienta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia, a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta ułożonej diety.
 • Jeśli stan zdrowia Klienta nie pozwala w ocenie sprzedawcy na skorzystanie z jego usług, lub kiedy Sprzedawca nie posiada stosownych kompetencji i kwalifikacji aby zrealizować usługę, Sprzedawca ma prawo odmówić jej wykonania.
 • W przypadku dokonania zakupu Produktów obejmujących konsultacje dietetyczne, opracowanie planu żywieniowego oraz współpracy indywidualnej Klient – konsument wyraża zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, co oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zrealizowania przez Sprzedawcę usługi w całości.
 • W przypadku zakupu produktów e-booków, gotowych jadłospisów Klient – Konsument wyraża zgodę na dostarczenie niniejszych treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym i tym samym spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Pakiet współpracy indywidualnej ze Sprzedawcą obejmuje okres 1 lub 3 miesięcy – zgodnie z wyborem Klienta.
 • W przypadku współpracy indywidualnej Sprzedawcy z Klientem, Klient jest zobowiązany do wysyłania Sprzedawcy raportów oraz pomiarów dokonanych podczas realizacji usługi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Panelu Pacjenta.
 • W przypadku nie przesyłania przez Klienta raportów w ramach realizacji umowy Pakietu 3 lub 6 miesięcznego plan żywnościowy opracowywany jest przez Sprzedawcę w oparciu o posiadane Ankiety Klienta co stanowi prawidłowo świadczoną usługę.
 • Każda ze stron uprawniona jest do wypowiedzenia umowy współpracy indywidualnej obejmującej pakiet 3 miesięczny z zachowaniem tygodniowego terminu wypowiedzenia. Za zgodą obu stron możliwe jest rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Pakietu wynagrodzenie Sprzedawcy podlega obniżeniu w stosunku do dokonanego już nakładu pracy, jednak nie mniej niż do wysokości połowy wynagrodzenia.
 • Współpraca indywidualna wykonywana w ramach Pakietu 3 miesięcznego może zostać zawieszona przez Klienta raz na okres do jednego miesiąca.
 • W każdym 7 dniowym jadłospisie możliwa jest zmiana maksymalnie 5 posiłków. Zmiana posiłków ponad wyznaczoną liczbę będzie dodatkowo płatna (10 zł brutto od jednego dodatkowo zmienionego posiłku).
 • Termin każdej konsultacji jest wiążący dla obu stron, o jego zmianie Sprzedawca zobowiązuje się każdorazowo informować Klienta i tego samego od Klienta wymaga. W przypadku zmiany terminu konsultacji zarówno Sprzedający, jak i Klient jest zobligowany do poinformowania drugą stronę o tym fakcie na co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem.
 • Nie stawienie się przez Klienta na konsultację w wyznaczonym terminie oraz spóźnienie powyżej 15 minut, bez uprzedniego poinformowania Sprzedawcy, skutkuje uznaniem konsultacji za odbytą.
 • Klient jest świadom, że 
 • Konsultacje dokonywane przez Sprzedającego mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Klient stosując się do nich bierze odpowiedzialność za swoje działania i stan zdrowia. 
 • przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie, według indywidualnej interpretacji stanu zdrowia, wyników badań, a także oparta jest na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Sprzedającego. Usługi świadczone przez Sprzedającego nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, z uwagi na złożoność ciała ludzkiego i czynników środowiskowych mających wpływ na efekt porad dietetycznych.
 • Każda usługa, konsultacja i wszystkie informacje z nimi związane stanowią własność Sprzedającego. Zabronione jest rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualne bez pisemnej zgody Sprzedającego. 
 • diety przygotowywane są indywidualnie, a przekazanie ich osobom trzecim może zaszkodzić ich zdrowiu i życiu.
 • Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności: faktury VAT i faktury bez VAT.

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 • W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 
 • Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

9. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów: oświadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11

Reklamacja

 • Klient ma prawo składać reklamacje w zakresie realizacji Usług oraz zakupionych Produktów.
 • Wybór formy złożenia reklamacji leży po stronie Klienta.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta, zgodnie z obowiązującym prawem, w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 • Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta, chyba, że Klient w piśmie zaznaczy inaczej.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 14

Postanowienia końcowe

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2021
 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.